ឯកសារ ប្រកាសស្ដីពីការទទួលស្គាល់សមាសភាពប្រធានក្រុមប្រឹក្សា មេឃុំជំទប់ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥ សម្រាប់ឃុំទាំង៨ ក្នុងស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់

08-កក្តដា-2022 - ម៉ោង 10:22:AM

ឯកសារ ប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការទទួលស្គាល់សមាសភាពប្រធានក្រុមប្រឹក្សា មេឃុំជំទប់ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ  អាណត្តិទី៥ សម្រាប់ឃុំទាំង៨ ក្នុងស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ។

 

សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ : https://drive.google.com/drive/my-drive

 

រដ្ឋបាលស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់